د افغانستان بانک کې بدلونونه - اتصال

د اتصال په خپرونه کې د افغانستان ملي بانک په رهبرۍ کې د وروستیو بدلونونو د ممکنه اغیزې او په افغانستان کې د بشري حقونو پر مسله بحث شوی دی.