توافق کشورهای عضو ناتو جهت فراهم‌سازی ۴۳ میلیارد دالر کمک نظامی را برای اوکراین

توافق کشورهای عضو ناتو جهت فراهم‌سازی ۴۳ میلیارد دالر کمک نظامی را برای اوکراین