گفت‌وگوی رهبران هند و روسیه دربارۀ وضعیت افغانستان

گفت‌وگوی رهبران هند و روسیه دربارۀ وضعیت افغانستان