له طالبانو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمېټې غوښتنه؛ د خپلواکو رسنیو ځپل ودروئ

له طالبانو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمېټې غوښتنه؛ د خپلواکو رسنیو ځپل ودروئ