تعلیق روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از سفر کمیشنر عالی ملل متحد به این کشور

تعلیق روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از سفر کمیشنر عالی ملل متحد به این کشور