د کابل د دېوالونو انځورګره په ترکیه کې

د کابل د دېوالونو انځورګره په ترکیه کې
ښايي د طالبانو تر بیا واک ته رسیدو مخکې مو د عابدې محمدي رسمونه د کابل پر دېوالونو لیدلي وي. هغه اوس په ترکیه کې ده.