وزارت خارجۀ امریکا: اجرای دستورات طالبان حقوق بشر را تضعیف می‌کند

وزارت خارجۀ امریکا: اجرای دستورات طالبان حقوق بشر را تضعیف می‌کند