څېړونکي:پاکستان کې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسيلو د وېش فارمولې ته بيا کتنه ضروري ده

څېړونکي:پاکستان کې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسيلو د وېش فارمولې ته بيا کتنه ضروري ده
په پاکستان کې د قامي وسيلو وېش د اووم نېشنل فنانشل اېوارډ لاندې کېږي چې په کې د صوبو او وفاق مابین د وسيلو لويه برخه زياتې ابادۍ لرونکي صوبې پنجاب ته ځي