چند نفر از مردم اتحادیه اروپا در خطر فقر و محرومیت اجتماعی قرار دارند؟

شمار افراد در خطر فقر و محرومیت اجتماعی در اتحادیه اروپا طی یکسال ۷۰۰ هزار نفر معادل ۰.۲ واحد درصد کاسته شد.