چهل و پنجمین سالروز درگذشت احمد‌ظاهر، هنرمندی که صدای ماندگار دارد

چهل و پنجمین سالروز درگذشت احمد‌ظاهر، هنرمندی که صدای ماندگار دارد