اعمال طالبان زیر زیره بین ریچارد بنیت؛ گزارش تازه: طالبان خشونت در برابر زنان را افزایش داده اند

اعمال طالبان زیر زیره بین ریچارد بنیت؛ گزارش تازه: طالبان خشونت در برابر زنان را افزایش داده اند