د یمن په ساحلي‌ غاړو کې په تجارتي کښتۍ برید شوی

د یمن په ساحلي‌ غاړو کې په تجارتي کښتۍ برید شوی