ځوان فکر - د نجونو د ښوونځيو د بندیدو نژدې زر ورځې پوره کیږي

ځوان فکر - د نجونو د ښوونځيو د بندیدو نژدې زر ورځې پوره کیږي