دشوارشدن دریافت اقامت کاری پناهجویان در سویدن

دشوارشدن دریافت اقامت کاری پناهجویان در سویدن
بربنیاد  تصمیم  حکومت و اداره مهاجرت سویدن، متقاضیان اقامت کاری در سویدن، باید دو برابر حقوق ماهیانه بیشتر نسبت به گذشته  به دست بیاورند تا بتوانند که اقامت کاری در این کشور دریافت کنند.