صدر اعظم سلواکیا هدف حمله مسلحانه قرار گرفت

صدر اعظم سلواکیا هدف حمله مسلحانه قرار  گرفت