راپور: په غزه کې د اسرایلو له جګړې سره په امریکا کې د مسلمانانو پرضد پېښې زیاتې شوي

راپور: په غزه کې د اسرایلو له جګړې سره په امریکا کې د مسلمانانو پرضد پېښې زیاتې شوي