نگرانی از بحران بشری در افغانستان؛ دامنهٔ نا امنی غذایی هر روز گسترده تر میشود

نگرانی از بحران بشری در افغانستان؛ دامنهٔ نا امنی غذایی هر روز گسترده تر میشود