تیر اندازی یک دانش آموز در فنلند یک کشته و دو مجروح بجا گذاشت

تیر اندازی یک دانش آموز در فنلند یک کشته و دو مجروح بجا گذاشت