سرمنشی ناتو پیشنهاد ایجاد صندوق کمک بزرگ مالی به اوکراین را مطرح کرد

سرمنشی ناتو پیشنهاد ایجاد صندوق کمک بزرگ مالی به اوکراین را مطرح کرد