سازمان ملل: میلیون ها افغان به دلیل مشکلات امنیتی به کشور های همسایه مهاجر شده اند

سازمان ملل: میلیون ها افغان به دلیل مشکلات امنیتی به کشور های همسایه مهاجر شده اند