اداره حقوق بشر سازمان ملل خواهان بررسی تخطی های حقوق بشری در غزه شده است

اداره حقوق بشر سازمان ملل خواهان بررسی تخطی های حقوق بشری در غزه شده است