یو شمېر ښځینه ورزشکارانې: طالبان په کور دننه او نړیواله کچه ښځې له صحنو حذفوي

یو شمېر ښځینه ورزشکارانې: طالبان په کور دننه او نړیواله کچه ښځې له صحنو حذفوي