یونیسف په غزني او هرات کې پر ماشومانو د مرګونو چاودنو له امله خواشیني وښوده

یونیسف په غزني او هرات کې پر ماشومانو د مرګونو چاودنو له امله خواشیني وښوده