یوناما: اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان فضای تهدید و ارعاب در افغانستان را افزایش داده است

یوناما: اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان فضای تهدید و ارعاب در افغانستان را افزایش داده است