ایران؛ اورلګېدو ۶ تنه افغان کارګران سخت ټپیان کړي

ایران؛ اورلګېدو ۶ تنه افغان کارګران سخت ټپیان کړي