اندونیزیا: افغان ماشومانو ته یو میلیون ډوزه ګوزڼ ضد واکسین ورکوو

اندونیزیا: افغان ماشومانو ته یو میلیون ډوزه ګوزڼ ضد واکسین ورکوو